Название страницы

Примітка “Окремі показники діяльності банку”
АТ КБ “ТК КРЕДИТ”

за 2 квартал 2011 р.

(тис. грн.)

Ря-док Найменування рядка На звітну дату Нормативні показники
1 2 3 4
1 Регулятивний капітал банку (тис.грн.) 168 631 120 000
2 Адекватність регулятивного капіталу (%) 29,70 не менше 10%
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 11,58 не менше 9%
4 Поточна ліквідність (%) 71,48 не менше 40%
5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) 23,81 не більше 25%
6 Великі кредитні ризики (%) 343,53 не більше 800%
7 Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) 0,21 не більше 5%
8 Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) 0,48 не більше 30%
9 Рентабельність активів (%) 0,10 х
10 Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.) 73 524 х
10.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 405 х
11 Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.) 446 787 х
11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 7 324 х
12 Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.) 83 542 х
12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 11 646 х
13 Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.) - х
13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) - х
14 Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.) 13 467 х
14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 13 467 х
15 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 0,19 х
16 Сума сплачених дивідендів на одну просту акцію: - х
17 Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку Публічне акціо-нерне товариство "ЗНВКІФ "Нові технології", код країни -804, пряма участь -18,6389 %, опосередкована участь - 6,1788%, загальна участь – 24,8177% х

Голова Правління

Головний бухгалтер

Н.Ф.Юречко

А.В.Яроцька

<< Назад