Банківські послуги

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" універсальною банківською установою, що забезпечує повне комплексне обслуговування своїх клієнтів.

На підставі банківської ліцензії Національного банку України від 07.11.2011 №82 Банк надає такі банківські послуги:

 • залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
 • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
 • розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати наступні фінансові послуги:

 • випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 • довірче управління фінансовими активами;
 • фінансовий лізинг;
 • надання гарантій та поручительств;
 • переказ коштів;
 • професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
 • факторинг;
 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Крім надання фінансових послуг Банк здійснює діяльність щодо:

 • інвестицій;
 • випуску власних цінних паперів;
 • випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
 • зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
 • інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

На підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій від 07.11.2011 №82 із додатком Банк здійснює наступні операції:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281.

Крім операцій зазначених вище, Банк, відповідно до чинного законодавства і на підставі відповідних ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснює депозитарну діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи та діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, а також професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами: брокерську діяльність, дилерську діяльність, діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг.